ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ ALZHEIMER. ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (ΣΥ.Σ.Φ.Α.Ν.Α.ΣΥ.Δ.) ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

O «Σύλλογος Συγγενών και Φίλων Ατόμων με Νόσο Alzheimer και Συναφείς Διαταραχές (Συ.Σ.Φ.Α.Ν.Α.Συ.Δ.) Νομού Ιωαννίνων» είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ),που συστάθηκε το 2017 με την ενεργοποίηση ευαισθητοποιημένων ατόμων, ειδικών επαγγελματιών και μη, όπως και φροντιστών ατόμων με άνοια.

Παρόμοιοι σύλλογοι υπάρχουν  σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Διαπιστώνοντας την αναγκαιότητα εκπροσώπησης και κοινωνικής παρέμβασης των ατόμων με άνοια  δημιουργήθηκε ο  Σύλλογος με πρωταρχικό σκοπό  να παρέχεται υποστήριξη κοινωνικού, ιατρικού , συμβουλευτικού και νομικού χαρακτήρα , στους ασθενείς με άνοια στις οικογένειες  τους.

Στόχος είναι ο συντονισμός και η συνεργασία όλων των φορέων στα πλαίσια ευαισθητοποίησης γύρω από τις ανάγκες του ασθενούς με άνοια και η δημιουργία υπηρεσιών και συνθηκών που  θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών με άνοια και των περιθαλπόντων τους.

Επίσης στόχοι του Συλλόγου είναι:

 • Η ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών γύρω από τη νόσο Alzheimer και τις λοιπές μορφές της άνοιας, τις συναφείς διαταραχές και εν γένει τα νευρο-εκφυλιστικά νοσήματα (πρόληψη, συμπτώματα, έγκαιρη διάγνωση, πορεία, εξέλιξη, υποστήριξη, αντιμετώπιση).
 • Η εκπαίδευση και συμβουλευτική φροντίδας των ασθενών, η ενημέρωση των οικογενειών των ασθενών, του γενικού πληθυσμού και των φορέων της κοινότητας για τη μείωση του κοινωνικού, οικονομικού, ψυχικού και συναισθηματικού κόστους από την μακροχρόνια φροντίδα ασθενών από ψυχικές και νευροεκφυλιστικές νόσους.
 • Η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας, αλληλεγγύης, συνεργασίας και κοινωνικών επαφών μεταξύ των μελών του Συλλόγου.
 • Η οργάνωση και πραγματοποίηση κάθε είδους εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης των μελών του Συλλόγου και του ευρύτερου κοινού.
 • Η υποστήριξη της έρευνας, πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και φροντίδας ασθενών της νόσου Alzheimer και των συναφών διαταραχών καθώς και η διεύρυνση της πρόσβασης και ενημέρωσης σε θέματα ψυχικής υγείας και νευρο-εκφυλιστικών νοσημάτων.
 • Η προώθηση του εθελοντισμού στους τομείς της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
 • Η δημιουργία ομάδων υποστήριξης κάθε είδους θεμάτων των ασθενών, των οικογενειών και των φροντιστών τους.
 • Η οργάνωση και η συμμετοχή σε δραστηριότητες που προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο σε θέματα ψυχικής υγείας και άνοιας σε συνεργασία με τοπικούς κρατικούς ή άλλους κοινωνικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Η δημοσιοποίηση και ανάδειξη των κοινωνικών και άλλων αναγκών των ασθενών και η επιμόρφωση του κοινού για την εξοικείωσή του με τις συγκεκριμένες νόσους.
 • Η υποστήριξη και προώθηση πολιτικών αναφορικά με τη νομική κατοχύρωση και νομοθετική ρύθμιση κάθε είδους θεμάτων και ζητημάτων δικαιωμάτων των ασθενών, των οικογενειών και των φροντιστών τους. 
 • Η επιδίωξη της επίτευξης του σκοπού του σωματείου γίνεται με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο, όπως, ενδεικτικά, είναι:
 • Διοργάνωση ερευνών και μελετών στην κοινότητα και δημοσίευση των αποτελεσμάτων τους, αυτόνομα ή σε συνεργασία.
 • Σύσταση και λειτουργία δομών ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης ατόμων με Αlzheimer και συναφών διαταραχών (Κέντρα Ημέρας, Λέσχες, Κινητές Μονάδες, Ιατρεία Μνήμης, Συμβουλευτικοί σταθμοί, κα.).
 • Διοργάνωση διαλέξεων, συνεδρίων, ημερίδων, εκθέσεων, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών δράσεων και κάθε εκδηλώσεων και συναφών  δραστηριοτήτων για την υποστήριξη του σκοπού του Σωματείου.
 • Οργάνωση παροχής υπηρεσιών για τη σωματική και ψυχική υγεία ατόμων, οικογενειών και φροντιστών με νόσο Alzheimer και συναφών διαταραχών.
 • Υλοποίηση έργων και προγραμμάτων, κρατικών, συγχρηματοδοτούμενων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, δημοσίους ή και ιδιωτικούς.
 • Η πραγματοποίηση εκδηλώσεων και συναντήσεων για την ηθική, κοινωνική, επιστημονική και υλική στήριξη του Συλλόγου, καθώς και για την εν γένει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα άνοιας, ψυχικής υγείας και νευροεκφυλιστικών νοσημάτων.
 • Η έκδοση περιοδικών, έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από θέματα Αlzheimer και συναφείς διαταραχές.
 • Η με κάθε πρόσφορο τρόπο διάδοση και δημοσιοποίηση του έργου του Συλλόγου (δημοσιεύσεις, ενημερωτικά δελτία, δημιουργία ή συμμετοχή σε  τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, κα.).
 • Η δημιουργία και χρήση ιστοσελίδας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και  κοινωνικών δικτύων.
 • Η συνεργασία και δικτύωση με άλλα σωματεία, Συλλόγους και άλλους φορείς  με κοινό ή παρεμφερή σκοπό και στόχους.
 • Η συνεργασία και ανταλλαγή γνώσης με ελληνικά και ξένα σωματεία και ιδρύματα, καθώς και με κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς για τη νόσο Alzheimer, την άνοια και τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα γενικότερα.
 • Η συμμετοχή σε ομοσπονδίες με τους ίδιους ή παρόμοιους με το Σωματείο  σκοπούς.
 • Η συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή ερευνητικά, επιστημονικά, ενημερωτικά, εθελοντικά ή άλλα προγράμματα, σχετικά με τους σκοπούς του Σωματείου.
 • Η οργάνωση και υποστήριξη δικτύου εθελοντών στο πλαίσιο προώθησης του σκοπού και του έργου του Σωματείου.
 • Η συνεργασία με κρατικές αρχές για ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων και εφαρμογή ερευνητικών και άλλων προγραμμάτων για την προώθηση των συμφερόντων των ατόμων με Αlzheimer και συναφών διαταραχών.

Έδρα του Συλλόγου είναι η πόλη των Ιωαννίνων.

Επικοινωνία:      

email: alzheimer.ioannina@gmail.com

fb: https://www.facebook.com/SyllogosAlzheimerIoannina

Ιωάννινα,  Δεκέμβριος 2020

Μάστορας Νικόλαος

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *